menu_b.jpg

Бібліяграфія

Па матэрыялах электроннага архіва бібліятэкі ўніверсітэта:

 1. Абабурка, М. В. Развіццё вершавана-паэтычнага маўлення беларускімі савецкімі паэтамі розных пакаленняў / М. В. Абабурка, А. А. Папейка // Паэтыка беларускай мастацкай літаратуры ХХ ст. : манаграфія / М. В. Абабурка, А. А. Папейка, А. В. Абабурка. – Магілёў : МДУ імя А.А. Куляшова, 2014. – С. 189–245.
 2. Абабурка, М. В. Развіццё беларускай нацыянальнай сімволікі ў кнізе паэзіі А. Куляшова «Сасна i бяроза» / М. В. Абабурка, І. М. Ячмянёва // Куляшоўскiя чытаннi : матэрыялы Мiжнароднай навукова-практычнай канференцыi, Магiлёў, 20–21 красавiка 2017 г. / пад рэд. В. М. Шаршневай. – Магiлёў : МДУ iмя А.А. Куляшова, 2017. – C. 115–118.
 3. Абабурка, М. В. Русізмы Ў творах А. Куляшова – заканамерная з’ява / М. В. Абабурка // Куляшоўскія чытанні : матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі, Магілёў, 19 красавіка 2018 г. / пад рэд. С. Э. Сомава. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2018. – С. 17-22.
 4. Алянюк, Г. А. Тэматычная разнастайнасць творчай спадчыны А. Куляшова / Г. А. Алянюк // Куляшоўскія чытанні : сборник научных статей по материалам Международной научно-практической конференции, 18-19 апреля 2019 г. / под ред. Т. В. Мосейчук. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2020. – С.28–31.
 5. Алянькова, Ю. В. Творчасць А. Куляшова і культурная памяць / Ю. В Алянькова. // Куляшоўскія чытанні : сборник научных статей по материалам Международной научно-практической конференции, 18-19 апреля 2019 г. / под ред. Т. В. Мосейчук. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2020. – С.3–10.
 6. Голік, А. А. Паэзія Аркадзя Куляшова – духоўная энцыклапедыя яго пакалення / А. А. Голік // Куляшоўскiя чытаннi : матэрыялы Мiжнароднай навукова-практычнай канферэнцыi, Магiлёў, 20–21 красавiка 2017 г. / пад рэд. В. М. Шаршнёвай. – Магiлёў : МДУ iмя А.А. Куляшова, 2017. – C. 44–45.
 7. Казлоўская, Л. А. Класічныя традыцыі ў паэтычнай творчасці А. Куляшова / Л. А. Казлоўская // Куляшоўскiя чытаннi : матэрыялы Мiжнароднай навукова-практычнай канферэнцыi, Магiлёў, 20–21 красавiка 2017 г. / пад рэд. В. М. Шаршнёвай. – Магiлёў : МДУ iмя А.А. Куляшова, 2017. – C. 45–48.
 8. Караткоў, М. М. Аб ацэнцы паэмы А. Куляшова "Сцяг брыгады" / М. М. Караткоў // Кулешовские чтения : материалы Международной научно-практической конференции 27–28 апреля 2011 г. / под ред. А. А. Папейко. - Могилев : МГУ имени А.А. Кулешова, 2011. – С. 130–133.
 9. Клімуць, Я. І. Літаратурная рэмінісцэнцыя як асноўны мастацкі прыём у паэме А. Куляшова “Варшаўскі шлях” / Я. І. Клімуць // Куляшоўскія чытанні : сборник научных статей по материалам Международной научно-практической конференции, 18–19 апреля 2019 г. / под ред. Т. В. Мосейчук. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2020. – С.10–13.
 10. Ладутько, М. В. Семантические лакуны как следствие различия картин мира белоруса и русского в языковой структуре текстов перевода произведений А. А. Кулешова / М. В. Ладутько // Куляшоўскія чытанні : сборник научных статей по материалам Международной научно-практической конференции, 18–19 апреля 2019 г. / под ред. Т. В. Мосейчук. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2020. – С.31–36.
 11. Лаўшук, А. С. Аркадзь Куляшоў – паэт і грамадзянін (да 85-годдзя з дня нараджэння) / А. С. Лаўшук // Веснік МДУ імя А.А. Куляшова. – 1999. – № 1 (2). – С. 125–127
 12. Макарэвіч, А. М. «Варшаўскі шлях» Аркадзя Куляшова: спецыфіка эстэтычных узроўняў мастацкага твора / А. М. Макарэвіч // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.А. Куляшова. Сер. А, Гуманітарныя навукі (гісторыя, філасофія, філалогія). – 2016. – № 1 (47). – С. 95–98.
 13. Мірошнікава, Т. У. Арганізацыя даследчай дзейнасці школьнікаў па вывучэнні біяграфіі Аркадзя Куляшова: метадычны аспект / Т. У. Мірошнікава // Куляшоўскія чытанні : сборник научных статей по материалам Международной научно-практической конференции, 18–19 апреля 2019 г. / под ред. Т. В. Мосейчук. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2020. – С. 36–39.
 14. Ненадавец, А. М. Глабальнасць дабра і зла (адвечны матыў народнай міфалогіі і паэмы А. Куляшова “Цунамі”) / А. М. Ненадавец // Куляшоўскія чытанні : матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі, Магілёў, 19 красавіка 2018 г. / пад рэд. С. Э. Сомава. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2018. – С. 3–10.
 15. Папова, Л. М. «Асуджаны я любоўю пажыццёва…» (літаратурна-музычная кампазіцыя да 100-годдзя са дня нараджэння Аркадзя Куляшова) / Л. М. Папова // Куляшоўскія чытанні : матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, 24–25 красавіка 2014 г. / рэдкал. : М. В. Абабурка [і інш.]. – Магілёў : МДУ імя А.А. Куляшова, 2014. – С. 71–75.
 16. Пучынская, Т. М. Міжпрадметныя сувязі пры вывучэнні творчасці Аркадзя Куляшова ў школе / Т. М. Пучынская // Куляшоўскія чытанні : матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі, Магілёў, 19 красавіка 2018 г. / пад рэд. С. Э. Сомава. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2018. – С. 66–68.
 17. Саўчанка, В. М. Спосабы структурнай арганізацыі перыяду ў творчасці А. А. Куляшова / В. М. Саўчанка // Десятые Поливановские чтения : сборник статей по материалам докладов и сообщений конференции, Смоленск, 4–5 октября 2011 г. / редкол. И. А. Королева, Н. А. Максимчук, В. С. Ковалева. – Смоленск : Маджента, 2011. – Ч. I : Общие вопросы языкознания. Проблемы социолингвистики. Слово в тексте. Вопросы методики. – С. 250–254. 
 18. Сычова, Е. К. Культурный концепт в произведениях А. Кулешова и А. Пысина / Е. К. Сычова // Текст в лингвистической теории и в методике преподавания филологических дисциплин : материалы II Международной научной конференции, 26-27 марта 2003 г., Мозырь : в 2 ч. / отв. ред. С. Б. Кураш, О. И. Ревуцкий, В. Ф. Русецкий. – Мозырь : МГПУ, 2003. – Ч.1. – С. 112–113.
 19. Сычова, Е. К. Лексика «своего» пространства в поэтических произведениях Я. Коласа, А. Кулешова, А. Твардовского / Е. К. Сычова // Куляшоўскiя чытаннi : матэрыялы Мiжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, г. Магілёў, 29–30 красавiка 2010 г. : у 2 ч. / редкал. Л. Ц. Кілевая [і інш.]. – Магілёў : МДУ імя А.А. Куляшова, 2010. – Ч. 2. – С. 30–36. 

Аркадзь Куляшоў: бібліяграфічная памятка чытача / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У.І.Леніна; [склала Н. Ватацы]. – Мінск: [Вучпедвыд БССР],1954. – 17, [1] с.: партр. – (Пісьменнікі БССР. Серыя памятак чытача)

Сабраныя ў “Летапісе…” звесткі ў храналагічнай паслядоўнасці ўзнаўляюць факты з жыццёвай і творчай біяграфіі Аркадзя Куляшова. Змешчаны рэдкія фотаздымкі, якія з’яўляюцца каштоўнымі ілюстрацыямі да біяграфіі пісьменніка.

 • «Росквіт зямлі» (1930)
 • «Па песню, па сонца!..» (1932)
 • «Медзі дождж» (1932)
 • «Мы жывём на граніцы» (1938)
 • «Радзіме і правадыру» (1938)
 • «У зялёнай дуброве» (1940)
 • «Добры чалавек» (1941)
 • «На сотай вярсце» (1945)
 • «Вершы» (1946)
 • «Паэмы» (1947)
 • «Выбраныя вершы і паэмы» (1948)
 • «Камуністы» (1949, на рускай мове)
 • «Выбраныя творы» (1947, 1951)
 • «Новая кніга» (1964)
 • «Сасна і бяроза» (1970)
 • «Мая Беседзь» (1973)
 • «Хуткасць» (1976)
 • «Крылы» (1985)
 • «Профілі» (1987)
 • «Маналёг» (1989, вершы і паэмы)
 • «Хамуціус» (1975, пра лёс Кастуся Каліноўскага)
 •  «Аманал» (1933)
 • «Габрун» (1935)
 • «Баранаў Васіль» (1941)
 • «Сцяг брыгады» (1943)
 • «Прыгоды цымбал» (1945)
 • «Простыя людзі» (1949)
 • «Новае рэчышча» (1951, у 1949 годзе была апублікавана на рускай мове ў зборніку «Камуністы»)
 • «Грозная пушча» (1958)
 • «Далёка ад акіяна» (1972)
 • «Варшаўскі шлях» (1973, прысвечаная Аляксандру Твардоўскаму)
fon_boot_ss.jpg

© 2020  Библиотека Могилёвского государственного университета имени А. А. Кулешова
Адрес: 212022, г. Могилев, ул. Космонавтов, 1

Яндекс.Метрика